L’Ajuntament de Celrà ofereix als celranencs i celranenques 34 horts municipals amb l’objectiu de destinar els productes de la terra obtinguts per a l’autoconsum: cal sol·licitar llicència.

Llicència per a l’ús privatiu d’un hort municipal

Qualsevol persona que compleixi els requisits per poder obtenir la llicència per a l’ús privatiu d’un hort municipal pot sol·licitar-la per poder conrear algun dels 34 horts municipals de 25 m2 cadascun amb l’objectiu de destinar els productes obtinguts a l’autoconsum. Cada persona adjudicatària pot obtenir la llicència per a 2 horts com a màxim. (plànol horts)

Normativa: Plec de clàusules per a l’atorgament de les Llicències d’ús privatius dels horts municipals de Celrà
Durada de la llicència: fins a 4 anys
Taxa per hort: 15 €/any
Garantia per hort: 15 € a l’inici de l’autorització
Termini de presentació de sol·licituds:Gener de l’any en curs, sempre i quan hi hagi horts disponibles a 1 de gener. En el supòsit que hi hagi algun hort vacant i no hi hagi llista d’espera per aquell any o s’hagi esgotat, es podrà presentar la sol·licitud fora d’aquest termini.

Requisits
 • Ser major d’edat
 • Ser veí o veïna de Celrà, figurant inscrit/a en el Padró municipal d’habitants
 • No tenir terreny de conreu hortícola amb una superfície superior a 50 m2 en aquest o altre municipi.

Encara que es reuneixin les condicions anteriors no podran optar a l’ús d’un hort les persones que es trobin en les circumstàncies següents:

 • Conviure al mateix domicili amb algú a qui s’hagi adjudicat un hort o se li vagi a adjudicar, o que conreï terrenys de més de 50 m2, sigui com a titular del terreny conreat o com a arrendatari/a o mitjançant qualsevol altre dret, encara que constitueixi una unitat familiar independent.

Documentació a presentar a la sol·licitud

 1. DNI o NIE de la persona sol·licitant
 2. Declaració sobre els següents punts:
  • Assumpció de la responsabilitat derivada de l’ocupació, amb menció, en els seu cas, de l’obligatorietat de formalitzar una pòlissa d’assegurances de manera conjunta.
  • Que no es disposa de cap terreny de conreu hortícola amb una superfície superior a 50 m2 en aquest municipi o altre municipi.
  • Que no es conviu en el mateix domicili amb algú a qui s’hagi adjudicat un hort o se li vagi a adjudicar, o que conreï terrenys de més de 50 m2, sigui com a titular del terreny conreat o com a arrendatari/a o mitjançant qualsevol altre dret, encara que constitueixi una unitat familiar independent.
  • Que s’està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Celrà.
  • L’acceptació del compliment del present plec.
  • Del telèfon i correu electrònic a efectes de comunicacions, per part de l’Ajuntament de Celrà, d’actes de tràmit.
 3. En cas de persones amb mobilitat reduïda, documentació acreditativa d’aquesta situació

Dades de contacte

Àrea de Medi Ambient
Ctra. Juià, 48 Telf. 972492001

Oficina del porta a porta
c/Bòbiles, 9 Telf. 972494650