Mitjançant el canal d'alertes, el personal municipal, regidors/es i contractistes relacionats amb l'Ajuntament poden comunicar infraccions i irregularitats comeses a l'Ajuntament d'acord amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Què no és el Canal Intern d’Alertes?

No és un canal de queixes ni de suggeriments. Si el que voleu és enviar una queixa, podeu fer-ho a la Bústia de queixes i suggeriments.

Què és el Canal Intern d’Alertes?

És un canal intern d'informació, integrat sota el Sistema Intern d'Alertes de l'Ajuntament de Celrà, a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Aquest canal s'ha obert perquè les persones amb un nexe laboral o de prestació de serveis que siguin coneixedores d'una conducta que pugui ser constitutiva d’infracció penal o administrativa greu o molt greu, puguin manifestar-ho i, si es demostra la veracitat dels fets, rebin una protecció adequada per part de les autoritats corresponents.

Condicions per acollir-se a la protecció que atorga la llei 2/2023

Per acollir-se a la protecció que atorga la llei 2/2023 cal que es compleixin aquestes condicions:

Persones: Tenir la condició d’empleat públic, treballador assalariat, persones que treballen per a o sota la supervisió de contractistes, subcontractistes i proveïdors.

Important: El nexe laboral o de prestació de serveis amb l’Ajuntament, sigui present, passat o futur ha de ser cert i, fàcilment acreditable per poder superar el judici de veracitat.

Situacions denunciables: Accions o omissions que poden constituir infraccions penals o administratives greus o molt greus. En especial, quan causin danys econòmics a la Hisenda Pública i a la Seguretat Social. Aquesta protecció també és d'aplicació a les accions o omissions que puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea.

  • Només aquelles persones que compleixin amb els anteriors requisits podran tenir accés a la protecció prevista a la Llei 2/2023.

Procediment de gestió: El procediment previst al Capítol IV de la Instrucció de l'Ajuntament.

La no admissió de la comunicació pot comportar la pèrdua de la possibilitat d’accedir a la protecció que atorga la llei, d’acord amb l’article 35.2.a) de la Llei 2/2023. Utilitzeu aquest canal si teniu la seguretat total que compliu amb els requisits anteriors.

Es recomana que, en cas que la vostra relació laboral, professional o empresarial amb l’Ajuntament no sigui fàcilment acreditable, o si no sabeu la gravetat de la situació que voleu denunciar, us dirigiu al canal de denúncies externes de l’Oficina Antifrau de Catalunya mitjançant el següent enllaç:

Abans d'accedir a l’aplicació per fer la tramesa d’informació, és recomanable que reviseu la Instrucció del Sistema Intern d’Informació

➡️ ACCÉS al Canal d'alertes-Bústia ètica a la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà