Els regidors de l'equip de Govern tenen delegades les competències per l'Alcalde de la manera següent:

Daniel Cornellà Detrell

Alcalde
Hisenda, Seguretat, Cultura, Mobilitat, Serveis i Urbanisme
alcalde@celra.cat
Horari d’atenció: De dll. a dv., de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Josep Bartis Fàbrega

1r Tinent d'alcalde
Règim intern, Salut, Educació, Esports i Promoció Econòmica
pbartis@celra.cat
Horari d’atenció: De dll. a dv., de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Eulàlia Ferrer Benito

2a Tinenta d'alcalde
Participació i Medi ambient
eferrer@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Jan Costa Rengel

3r Tinent d'alcalde
Serveis socials i Habitatge
jcosta@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Mar Camps Mora

4a Tinenta d'alcalde
Atenció ciutadana, Compromís nacional i internacional, Comunicació i Noves tecnologies
mcamps@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Sònia Fortià Martí

4a Tinenta d'alcalde
Gent Gran i Patrimoni
sfortia@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Mercè Amich Vidal

Joventut i Igualtat
Portaveu del grup municipal
mamich@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Destacat

  • Oficines centrals
  • Promoció econòmica

Estructura política

A) Organització necessària
1. De caràcter decisori:

-L’alcalde o alcaldessa
-Els tinents i/o tinentes d’Alcalde
-Les regidories
-El Ple
-La Junta de Govern Local

2. De caràcter deliberant

-Les Comissions Informatives
-La Comissió Especial de Comptes
-Els grups polítics

B) Organització complementària

-La Junta de portaveus
-Els òrgans de participació ciutadana

Documentació

  • Acta Ple del Cartipàs PDF (xx kb)
  • Acta dels canvis de delegacions PDF (XX KB)
  • Articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003,
    de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
  • Reglament orgànic municipal (ROM) PDF (XXXKB) k