L’alcalde ha configurat l’equip de govern en base a les regidories següents, delegant-hi les competencies necessàries per poder dur a terme la direcció, gestió i control.
Regidoria d’Hisenda

Daniel Cornellà Detrell
Àrea de serveis econòmics
recaptacio@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 0101

Regidoria de Seguretat i Vigilància

Daniel Cornellà Detrell
vigilancia@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Cultura

Daniel Cornellà Detrell
Àrea de Cultura
cultura@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Mobilitat

Daniel Cornellà Detrell
alcalde@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Serveis

Daniel Cornellà Detrell
Àrea de Serveis i Manteniment
ajuntament@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9h a 14h
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria d’Urbanisme

Daniel Cornellà Detrell
Àrea d'Urbanisme
urbanisme@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Règim Intern

Josep Bartis Fàbrega
pbartis@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Salut

Josep Bartis Fàbrega
pbartis@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria d’Educació

Josep Bartis Fàbrega
Àrea d’Educació
educacio@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria d’esports

Josep Bartis Fàbrega
Àrea d’esports
esports@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de promoció econòmica

Josep Bartis Fàbrega
Àrea de promoció econòmica
promoeco@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de participació

Eulàlia Ferrer Benito
participacio@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de medi ambient

Eulàlia Ferrer Benito
Àrea de Medi Ambient
mediambient@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Serveis Socials

Jan Costa Rengel
Àrea de serveis socials
acciosocial@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria d’atenció ciutadana

Mar Camps Mora
Àrea d’atenció ciutadana
ajuntament@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de compromís nacional i internacional

Mar Camps Mora
mcamps@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de comunicació

Mar Camps Mora
Departament de Comunicació
info@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de noves tecnologies

Mar Camps Mora
Departament de noves tecnologies
info@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de patrimoni

Sònia Fortià Martí
ajuntament@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de gent gran

Sònia Fortià Martí
gentgran@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria d’igualtat

Mercè Amich Vidal
igualtat@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Joventut

Mercè Amich Vidal
joventut@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Destacat

  • Oficines centrals
  • Promoció econòmica

Estructura política

A) Organització necessària
1. De caràcter decisori:

-L’alcalde o alcaldessa
-Els tinents i/o tinentes d’Alcalde
-Les regidories
-El Ple
-La Junta de Govern Local

2. De caràcter deliberant

-Les Comissions Informatives
-La Comissió Especial de Comptes
-Els grups polítics

B) Organització complementària

-La Junta de portaveus
-Els òrgans de participació ciutadana

Documentació

  • Acta Ple del Cartipàs PDF (xx kb)
  • Acta dels canvis de delegacions PDF (XX KB)
  • Articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003,
    de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
  • Reglament orgànic municipal (ROM) PDF (XXXKB) k