La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la Presidència de l’alcalde o alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels regidors/es, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-se compte posteriorment al Ple.

Correspon a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les competències següents:

  1. L’assistència a l’alcalde o alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions.
  2. Les atribucions que l’alcalde o alcaldessa, o altre òrgan municipal li delegui.
  3. Les atribucions que, directament, li atribueixin les Lleis estatals o autonòmiques.

Composició de la Junta de Govern Local mandat 2015-2019

PRESIDENT

Sr. Daniel Cornellà Detrell

VOCALS

Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sra. Eulàlia Ferrer Benito
Sr. Jan Costa Rengel
Sr. M. del Mar Camps Mora

Amb la finalitat de seguir els assumptes referits a matèries objecte de delegació, podran assistir també a les sessions de la Junta de Govern Local els regidors/es delegats/es als quals se’ls confereixin delegacions de l’Alcaldia i amb l’objecte d’informar en allò relatiu a l’àmbit de les seves activitats. Per aquest mandat, assisteixen a les sessions de la Junta de Govern Local com a regidores delegades la Sra. Mercè Amich Vidal i la Sra. Sònia Fortià Martí.

Documentació