Get Adobe Flash player

Adjudicació de les naus 1 i 3 de propietat municipal per a la generació d'activitat econòmica mitjançant concessió de domini públic (exped. 121/2011)

Per acord de Junta de Govern local, en sessió de data 6 de setembre de 2011, s’ha adjudicat la nau núm. 1 de propietat municipal per a la generació d’activitat econòmica, mitjançant concessió de domini públic, a favor de l’empresa TÈCNIQUES I RECUPERACIONS DEL GIRONES SL i la nau núm. 3 de propietat municipal per a la generació d’activitat econòmica, mitjançant concessió de domini públic, a favor de l’ASSOCIACIÓ GRESOL.

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Sens això sens perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que considereu convenient d’interposar.

Celrà, 7 de setembre de 2011.


L’Alcalde

DANIEL CORNELLÀ DETRELL