Get Adobe Flash player

Contracte per a la gestió i explotació indirecta en règim de concessió administrativa de les instal·lacions de la piscina municipal (exp. 4/2011)

ANUNCI

Adjudicació del contracte per a la gestió i explotació indirecta en règim de concessió administrativa de les instal·lacions de la piscina municipal (expedient 4/2011)

Es fa públic que, d’acord amb el que estableix l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, per resolució de la Presidència número 8/2011, de data 20 de maig de 2011, ratificada en sessió extraordinària de la Junta de Govern del Patronat Municipal d’Esports de Celrà, de data 8 de juny de 2011, s’ha adjudicat el contracte de la gestió i explotació indirecta en règim de concessió administrativa de les instal·lacions de la piscina municipal de Celrà, a favor de l’empresa LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, S.L., durant les temporades d’estiu 2011, 2012 i 2013.

Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, podeu interposar recurs d’alçada davant de l’Alcalde de l’Ajuntament de Celrà en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, de conformitat amb el què disposa l’article 29 dels Estatuts de l’organisme autònom local Patronat Municipal d’Esports de Celrà i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.


Celrà, 9 de juny de 2011.

El President en funcions,


FRANCESC CAMPS SAGUÉ