Get Adobe Flash player

Explotació del servei de cafeteria del Teatre Ateneu de Celrà mitjançant concessió de domini públic (exped. 124/2011)

Per acord de Junta de Govern, en sessió de data 19 de juliol, s’ha adjudicat l’explotació del servei de cafeteria del Teatre Ateneu, mitjançant concessió de domini públic, a favor del Sr. Rafael Montero Robledillo.

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Celrà, 26 de juliol de 2011

L’Alcalde

DANIEL CORNELLÀ DETRELL