Get Adobe Flash player

Adjudicació definitiva del contracte de servei de neteja dels edificis municipals-Lot1

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS – LOT 1

D’acord amb el que estableix l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de 2007, de contractes del sector públic, es fa pública l’adjudicació definitiva del contracte de servei que es relaciona a continuació:

1-Entitat adjudicadora
a) Organisme : Ajuntament de Celrà. Ctra. de Juià, 48, 17460 Celrà, telèfon 972 49 20 01, fax 972 49 27 88.
b) Dependència que tramita l’ expedient : Secretaria
c) Número d’ expedient : 209/2010

2-Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: contracte del servei de neteja dels edificis municipals (LOT 1).
b) Descripció de l’ objecte: servei de neteja edificis municipals.

3-Tramitació, procediment i forma d’ adjudicació:
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: negociat sense publicitat

4-Adjudicació provisional:
a) Data: 10 de setembre de 2010 (decret d’alcaldia núm. 466/2010)
b) Contractista: NETEGES CELRÀ CJ, SC
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: 56.357,08 € IVA exclòs (66.501,35 € IVA inclòs)

5-Adjudicació definitiva:
a) Data: 30 de setembre de 2010 (decret d'alcaldia núm. 474/2010)
b) Contractista: NETEGES CELRÀ CJ, SC
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d'adjudicació: 56.357,08 € IVA exclòs (66.501,35 € IVA inclòs)


Celrà, 1 d'octubre de 2010


L'Alcalde


FRANCESC CAMPS I SAGUÉ