Get Adobe Flash player

Adjudicació definitiva del contracte del servei de menjador de les escoles bressol municipals

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MENJADOR A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE CELRÀ

D’acord amb el que estableix l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre de 2007, de contractes del sector públic, es fa pública l’adjudicació definitiva del contracte de servei que es relaciona a continuació:

1-Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Celrà. Ctra. de Juià, 48, 17460 Celrà, telèfon 972 49 20 01, fax 972 49 27 88.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Número d’ expedient: 186/2010

2-Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: contracte del servei de menjador (dinars) a les escoles bressol municipals.
b) Descripció de l’ objecte: servei de menjador (dinars) a les EB municipals.

3-Tramitació, procediment i forma d’ adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: negociat sense publicitat

4-Adjudicació provisional:
a) Data: 16 d’agost de 2010 (decret d’alcaldia núm. 434/2010)
b) Contractista: BO I SA SERVEI D’ÀPATS, SL
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d'adjudicació: 49.500,00 € IVA exclòs (53.460,00 € IVA inclòs)

5-Adjudicació definitiva:
a) Data: 15 de setembre de 2010 (decret d’alcaldia núm. 474/2010)
b) Contractista: BO I SA SERVEI D’ÀPATS, SL
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: 49.500,00 € IVA exclòs (53.460,00 € IVA inclòs)


Celrà, 15 de setembre de 2010


L'Alcalde


FRANCESC CAMPS I SAGUÉ