Get Adobe Flash player

Adjudicació definitiva del contracte de serveis per a la reforma de la Torre Desvern

ANUNCI

Adjudicació definitiva del contracte de serveis per a l’elaboració i redacció del projecte d’obra titulat “reforma de la Torre Desvern” (exped. 84/2010).


Es fa públic, d’acord amb el que estableix l’article 138 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes del sector públic, que per decret d’alcaldia 325/2010, de 9 de juny, s’adjudica definitivament el contracte de serveis per a l’elaboració i redacció del projecte d’obra “reforma de la Torre Desvern” a favor del Sr. Ramon Ripoll Masferrer per un import de 51.724,14 euros IVA exclòs (60.000,00 euros IVA inclòs).


Celrà, 9 de juny de 2010

L’ AlcaldeFRANCESC CAMPS SAGUÉ