Get Adobe Flash player

Adjudicació definitiva contracte d'obres

ANUNCI

Adjudicació contracte d'obres

D’ acord amb el que estableix l'article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre de 2007, de contractes del sector públic, es fa públic l'adjudicació definitiva del contracte d'obres que es relaciona a continuació:

1.- Entitat adjudicadora: Ajuntament de Celrà
     Crta. de Juià, núm. 48
     17460 Celrà
     Telf: 972 49 20 01
     Fax: 972 49 27 88
     Número expedient Secretaria: 252/2009

2.- Objecte: construcció de dues pistes de tennis al carrer del pavelló municipal, carrer Pins d’en Ros s/n de Celrà.

3.- Tramitació, procediment i forma d’ adjudicació:

    Tramitació: ordinària
    Procediment: negociat sense publicitat.
Forma: adjudicació del contracte segons els criteris que es fixen a l'apartat   setè del plec de clàusules administratives particulars.

4.- Publicació anuncis: BOP de Girona número 231 de 2 de desembre de 2009, DOGC número 5516 de data 30 de novembre de 2009 i al perfil del contractant de la corporació.

5.-Tipus de licitació: 101.070,59 € IVA exclòs (117.241,89 € IVA inclòs).

6.- Adjudicació provisional:

    Data: 28 de gener de 2010 (decret d'alcaldia núm. 40/2010)
    Contractista: XAVIER ALSINA, SA
    Nacionalitat: espanyola
    Import d’adjudicació: 85.688,00 € IVA exclòs (99.398,08 € IVA inclòs).

7.- Adjudicació definitiva:

    Data: 22 de febrer de 2010 (decret d'alcaldia núm. 88/2010)
    Contractista: XAVIER ALSINA, SA
    Nacionalitat: espanyola
    Import d’adjudicació: 85.688,00 € IVA exclòs (99.398,08 € IVA inclòs).


Celrà, 22 de febrer de 2010


L'Alcalde

FRANCESC CAMPS SAGUÉ