Get Adobe Flash player

Contractacions i perfil del contractant

Des de l'any 2012, les contractacions de l'Ajuntament de Celrà es publiquen al web de Contractació pública de Catalunya. Aquesta plataforma es configura com un portal únic, global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de l'Administració de la Generalitat i està oberta a la incorporació d'altres administracions públiques de Catalunya, com els ajuntaments.

Per tant, la informació del Perfil del contractant de l'Ajuntament de Celrà i les dades de les contractacions fetes a partir de 2012 les trobareu en aquest enllaç:

- Dades del perfil i licitacions obertes o en curs

---

Informació relacionada:

- Contractes menors

- Modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades

- Proveïdors, adjudicataris i contractistes

- Període mitjà de pagament a proveïdors

- Registre públic de contractes

---

Les licitacions adjudicades abans de 2012 les podeu consultar en els enllaços següents: