Get Adobe Flash player

Mapa de zonificació acústica de Celrà

En sessió plenària, de data 10 de novembre de 2015, es va aprovar definitivament el nou mapa de capacitat acústica de Celrà. L'actualització del mapa ha estat necessària per adequar-lo als preceptes de caràcter bàsic de la normativa estatal en matèria de soroll que hi incideixen, i que comporta que les zones de sensibilitat acústica, definides en els mapes de capacitat acústica, hagin de tenir en compte els objectius de qualitat acústica i els diferents usos del sòl.

El mapa de capacitat acústica és un instrument per a la gestió ambiental del soroll, que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la qual està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori.

El mapa de capacitat acústica assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica, per tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, i on també s’hi incorporen els usos del sòl.

Normativa aplicable:

- La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
- El Decret 245/2005, de 8 de novembre, fixa els criteris per a l’elaboració dels  mapes de capacitat acústica.
- El Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

Podeu veure en l'enllaç següent el mapa de capacitat acústica de Celrà en format PDF.