Get Adobe Flash player

Ordenances fiscals 2013

Als enllaços següents podeu consultar les Ordenances fiscals de l'ajuntament de Celrà per a l'any 2013. També us podeu descarregar un document amb totes les ordenances fiscals clicant [aquí] (document PDF de 149 pàgines, 974 KB).

- Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

1. Contribucions especials

- O.F. Núm. 1 : Ordenança general de contribucions especials

2. Impostos

- O.F. Núm. 2: Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

- O.F. Núm. 3: Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

- O.F. Núm. 4: Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques

- O.F. Núm. 5: Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

- O.F. Núm. 6: Reguladora de l'Impost sobre l'increment del Valor dels Terrenys de naturalesa Urbana

3. Taxes

- O.F. Núm. 7: Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

- O.F. Núm. 8: Taxa per la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer

- O.F. Núm. 9: Taxa de clavegueram i connexions a la xarxa

- O.F. Núm. 10: Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals

- O.F. Núm. 11 Taxa per expedició de documents administratius

- O.F. Núm. 12: Taxa per la prestació dels serveix d'intevenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través de sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats

- OF Núm. 13: Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interés general

- O.F. Núm. 14: Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i rodatges cinematogràfics

- O.F. Núm. 15: Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

- O.F. Núm. 16: Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa

- O.F. Núm. 17: Taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals

- O.F. Núm. 18: Taxa pel subministrament d'aigua, gas i electricitat i el servei de connexió a la xarxa municipal d'aigua potable

- O.F. Núm.19: Taxa per la prestació del servei d'escola bressol

- O.F. Núm.20: Taxa per la prestació del servei d'escola de dansa

- O.F. Núm. 21: Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal


4. Preus públics

- Ordenança núm. 1: Reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'accés a la xarxa inalàmbrica municipal Celrà Sense Fils

- Ordenança núm. 2: Reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers esportius organitzats per l'Ajuntament de Celrà

- Ordenança núm. 3: Reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers organitzats per l'Ajuntament de Celrà

- Ordenança núm. 4: Reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'atenció domiciliària