Get Adobe Flash player

Ordenances fiscals i preus públics

Us podeu descarregar un document amb les ordenances fiscals de 2019 clicant el següent enllaç:

- Ordenances fiscals i preus públics 2019 (document PDF, 174 pàgines)

------

Ordenances fiscals i ordenances reguladores
de preus públics municipals 2019

- Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

1. Contribucions especials

- O.F. Núm. 1 : Ordenança general de contribucions especials

2. Impostos

- O.F. Núm. 2: Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

- O.F. Núm. 3: Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

- O.F. Núm. 4: Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques

- O.F. Núm. 5: Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

- O.F. Núm. 6: Reguladora de l'Impost sobre l'increment del Valor dels Terrenys de naturalesa Urbana

3. Taxes

- O.F. Núm. 7: Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

- O.F. Núm. 8: Taxa per la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer

- O.F. Núm. 9: Taxa de clavegueram i connexions a la xarxa

- O.F. Núm. 10: Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals

- O.F. Núm. 11 Taxa per expedició de documents administratius

- O.F. Núm. 12: Taxa per la prestació dels serveix d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través de sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats

- O.F. Núm. 13: Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès general

- O.F. Núm. 14: Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i rodatges cinematogràfics

- O.F. Núm. 15: Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

- O.F. Núm. 16: Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa

- O.F. Núm. 17: Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de les instal·lacions municipals

- O.F. Núm. 18: Taxa pel subministrament d'aigua, gas i electricitat i el servei de connexió a la xarxa municipal d'aigua potable

- O.F. Núm. 19: Taxa per la prestació del servei d'escola bressol

- O.F. Núm. 20: Taxa per la prestació del servei d'escola de dansa

- O.F. Núm. 21: Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal

4. Preus públics

- Ordenança núm. 1: Reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers esportius organitzats per l'Ajuntament de Celrà

- Ordenança núm. 2: Reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers organitzats per l'Ajuntament de Celrà

---

Podeu consultar les ordenances dels anys anteriors als enllaços següents:

- [Ordenances 2018] (document PDF)

- [Ordenances 2017] (document PDF)

- [Ordenances 2016] (document PDF)

- [Ordenances 2015] (document PDF)

- [Ordenances 2014] (document PDF)

- [Ordenances 2013] (document PDF)

- [Ordenances 2012] (document PDF)

- [Ordenances 2011] (document PDF)

- [Ordenances 2010] (document PDF)