Get Adobe Flash player

Implantació de filtració per carbó activat a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Celrà

depuradoraL'Estació de tractament d'aigua potable (ETAP) de Celrà és la planta potabilitzadora d'aigua del servei municipal que abasteix tota la població i el polígon industrial. L'aigua es capta de diversos pous i es transporta fins a l'ETAP per aplicar-li un procés de decantació, una filtració amb sorra (en dos compartiments independents) i una desinfecció final. L'Ajuntament de Celrà va encarregar a l'empresa gestora del servei que realitzés les accions necessàries a l'ETAP amb l'objectiu d'implantar una filtració per carbó activat. Tenint en compte que s’havia d’actuar en una planta en ple funcionament, les intervencions descrites s’han hagut de fer pas a pas i assegurant, en tot moment, el correcte funcionament de l'estació i la qualitat de l'aigua que es subministra.

En primer lloc es van fer les actuacions per poder separar les entrades d’aigua de cada pou a la planta, ja que tenen característiques diferents que requereixen processos també diferents.

Posteriorment es va retirar la sorra d'un dels dos filtres existents i es va substituir per carbó activat. Aquesta operació es va haver d'executar de forma molt ràpida per tal de no aturar la planta i tenir sempre aigua per abastir la població de Celrà.

Amb el carbó com a llit filtrant, es va tornar a posar la planta en funcionament. Els resultats obtinguts són satisfactoris, ja que l’aigua, a la sortida del filtre de carbó, reuneix totes les característiques esperades.

Les limitacions de la planta fan que actualment, amb les modificacions realitzades, s'hi pugui tractar per filtració en carbó entre el 35% i el 50% del total d'aigua. La resta es tracta com abans, amb filtració de sorra.

Els resultats obtinguts permeten ser optimistes per avançar i executar la tercera fase de les obres on es podrà tractar el 100% de l'aigua amb carbó activat.

Què és el carbó activat?

No és res més que carbó mineral preparat perquè tingui una gran capacitat d’absorció de molècules contaminants orgàniques i inorgàniques.

El tractament amb carbó activat permet eliminar elements com els pesticides, herbicides, trihalometans i geosmines, que són els causants d'olors i sabors desagradables.

Quina aportació representa el carbó activat per a l'aigua de Celrà?

L’aigua de Celrà s'obté de captacions subterrànies i no té variacions qualitatives importants. Disposem d'una aigua amb prou qualitat, estable i amb components que conté naturalment que no es presenten en quantitats de risc per a la salut.

Així i tot, el carbó activat millora la qualitat de l’aigua perquè n'extreu les petites traces d’elements contaminants que el filtre de sorra no pot tractar. I, sobretot, és una garantia de preservació de la qualitat que volem, ja que, si realment apareixen contaminants de manera important, tenim el procés en funcionament per eliminar-los.