Get Adobe Flash player

Règim de dedicació, retribucions, dietes i indemnitzacions dels membres de la Corporació

El ple extraordinari celebrat el 30 de juny de 2015 va aprovar el règim de dedicació, les retribucions, les dietes i les indemnitzacions dels membres de la Corporació per al mandat 2015-2019. Reproduïm a continuació la proposta aprovada.

PROPOSTA DE L'ALCALDIA

Constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions locals convocades per Real Decret 233/2015, de 30 de març, i establert el nou Cartipàs Municipal, resulta indispensable procedir a l'establiment del règim de dedicació dels membres polítics d'aquesta Corporació, especialment tenint en compte els nomenaments i les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decrets 340, 341 i 342, de 22 juny de 2015, així com el seu règim de retribucions i indemnitzacions.

La normativa sobre règim local, al referir-se a l'Estatut dels membres de les Corporacions Locals, estableix en els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), en concordança amb l'article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i amb l'article 13 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), que els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, així com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en l'exercici del càrrec.

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, que ha introduït a la LRBRL els articles 75 bis i 75 ter, limiten les retribucions dels membres dels corporacions locals i el nombre dels mateixos que poden tenir dedicació exclusiva.

Per Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d'infraestructura i transport i altres mesures econòmiques, es modificà la Llei 22/2013 de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2014, a fi d'establir els límits màxims de la manera que per a les Corporacions Locals amb una població compresa entre 5.001 i 10.000, com és el cas de Celrà, es fixa en 45.000 euros.

L'article 75 ter) LRBRL limita també el número dels membres de la corporació que poden tenir dedicació exclusiva, en funció dels trams de població, corresponent tres membres als Ajuntaments de Municipis amb una població compresa entre 3.001 i 10.000 habitants.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent

ACORD

Primer. Establir que els membres de la Corporació que a continuació es relacionen, exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva i seran donats d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social:

ALCALDE: Senyor Daniel Cornellà Detrell, amb efectes des del dia 14 de juny de 2015

PRIMER TINENT D'ALCALDE: Senyor Josep Bartis Fàbrega, amb efectes des del dia 21 de juliol de 2015.

Segon. Establir que, amb efectes del dia 1 de juliol de 2015, els membres de la Corporació que a continuació es relacionen, exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial, és a dir, amb una dedicació mínima de 6 hores i 30 minuts setmanals a aquesta Corporació i seran donats d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social.

REGIDOR I REGIDORA DELEGATS AMB DELEGACIONS ESPECÍFIQUES: Senyor Héctor Cabrera Valera i senyora Mercè Amich Vidal.

Tercer. Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, en funció de les atribucions delegades i assumides, les retribucions anyals que a continuació es relacionen, les quals es percebran prorratejades en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

1. ALCALDE

- Senyor Daniel Cornellà Detrell: 30.000,00 euros

2. PRIMER TINENT D'ALCALDE AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA

 - Senyor Josep Bartis Fàbrega: 30.000,00 euros

3. REGIDOR I REGIDORA DELEGATS AMB DEDICACIÓ PARCIAL

- Senyor Héctor Cabrera Valera: 5.280,00 euros

- Sra. Mercè Amich Vidal: 5.280,00 euros

La percepció d'aquestes retribucions, quan es tracti de règims de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses d'elles dependents, sense perjudici de les dietes o indemnitzacions que les pugui correspondre per la seva assistència als Consells d'Administració o òrgans de govern d'entitats o empreses públiques o privades, fins a un màxim de dos; i també serà incompatible amb les indemnitzacions que s'estableixen en l'apartat quart i amb el desenvolupament d'altres activitats, en els termes previstos per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

Pel contrari, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d'aquestes retribucions estarà sotmesa al règim establert a l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i també serà incompatible amb les indemnitzacions que s'estableixen en l'apartat següent.

Quart. Establir a favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent:

  Unitari sessions any
Per assistència a les sessions de Ple 140,00 € 9 1.260,00 €
Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local 223,00 € 18 4.014,00 € 
Per assistència a la sessió de la Comissió Especial de Comptes 38,70 € 1 38,70 € 


Per a l'exercici 2015 el número màxim de sessions per les quals es percebrà indemnització serà el següent:

- Per assistència a les sessions de Ple: 5 sessions
- Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 9 sessions

Les assistències seran abonades en referència a la concurrència efectiva a les sessions, de manera que si algun Regidor/a no hagués concorregut efectivament al nombre de sessions del Ple o de la Junta de Govern Local establertes, meritarà únicament assistències per les concurrències efectives.

A les quantitats assignades com a indemnitzacions s'hi aplicarà la corresponent retenció en concepte de l'IRPF.

Cinquè. Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en l'exercici del càrrec, prèvia la seva acreditació documental.

Sisè. Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals, i als Regidors i Regidores afectats/des, fent constar a aquells que han sigut designats per a desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, que s'entendrà acceptat aquest règim per l'afectat de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació.

Setè. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web de la Corporació.

Celrà, 25 de juny de 2015

L'Alcalde,

DANIEL CORNELLÀ DETRELL