Get Adobe Flash player

Entra en funcionament el servei de vigilància municipal a Celrà

vigilanciacelraEl 24 d'abril va entrar en funcionament el cos de vigilància municipal de Celrà, un nou servei de proximitat i assistència immediata a la ciutadania amb l’objectiu de millorar la convivència, la seguretat i la cohesió social dins el municipi. Aviat rebreu a la bústia un tríptic informatiu sobre aquest nou servei. També el podeu descarregar en format PDF en aquest enllaç: [tríptic informatiu del servei de vigilància].

Què és el Servei de Vigilància Municipal?

El Servei de Vigilància Municipal té com a funcions pròpies custodiar i vigilar béns, serveis i instal·lacions municipals, ordenar i regular el trànsit, participar en les tasques d’auxili a la ciutadania i vetllar pel compliment dels reglaments i les ordenances.

El servei està format per dues persones que han superat el procés de selecció necessari per gaudir de la condició d’agents de l’autoritat amb capacitat sancionadora.

El servei patrullarà de forma rotatòria en horaris variables, els matins i tardes dels dies laborables i algunes nits.

Quines són les seves funcions?

Patrullar per tot el terme municipal.

Formular denúncies per infraccions de les normes de circulació i ordenar la retirada de vehicles, si escau.

Vetllar pel compliment de la normativa protectora del medi ambient i l’entorn.

Formular denúncies per incompliment dels reglaments i de les ordenances.

Custòdia i vigilància d’espais municipals

Vigilar les dependències municipals, els espais públics, les escoles i les escoles bressol, posant un èmfasi especial en les hores d’entrada i sortida dels centres educatius del municipi.

Prevenció, convivència i civisme

Vetllar pel manteniment de la convivència ciutadana en tots els àmbits, informant les persones interessades, si escau, de l’existència d’un servei municipal de mediació.

Vetllar pel compliment de les ordenances, els reglaments i altres disposicions municipals (en matèria de circulació, neteja i gestió de residus, tinença d’animals, sorolls, establiments, publicitat...) i imposar, si escau, les sancions que s'hi preveuen.

Vetllar pel compliment de les disposicions sobre protecció d’animals de competència municipal.

Col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i amb els serveis d’emergència en la protecció de persones, béns i drets.

Ordenació del trànsit i de la via pública

Regular el trànsit al nucli urbà i a totes les vies del municipi.

Controlar l’ús de la via pública: ocupacions de la via, talls de carrers, aparcaments en doble fila o en llocs no permesos, permisos d’obres, desperfectes al mobiliari urbà, etc.

Vetllar pel respecte als vials i espais públics habilitats o reservats per a l’ús de determinats col·lectius: ciclistes, persones amb mobilitat reduïda, escolars, propietaris de gossos, famílies...

Controlar la presència de vehicles abandonats a la via pública i gestionar-ne la retirada.

Com es pot fer ús del servei?

Adreceu-vos personalment als agents del servei de vigilància.

Truqueu per telèfon al número 683 176 606

Envieu un missatge de correu electrònic a l’adreça vigilancia@celra.cat