Get Adobe Flash player

Àmbit 1: L'aigua


La comissió de l'aigua ha fet diverses propostes per fer conèixer i millorar el procés que segueix l'aigua, des del riu a les nostres llars i fins que torna als seus origens. S'han definit quatre línies estratègiques:

1. Millora del cicle de l'aigua, amb mesures com ara la implantació d'un tractament de potabilització, el condicionament dels pous actuals, delimitar les zones de protecció de les captacions municipals, la gestió municipal de la planta depuradora i la creació d'una Entitat Local de l'Aigua.

2. Millora de la gestió de l'aigua, amb neteges periòdiques de la xarxa, proposar una ordenació de tarifes segons els usos i l'aforament familiar, informar periòdicament la població sobre quin és l'estat de l'aigua i assegurar el màxim rendiment de la xarxa d'abastament amb una minimització de les fuites.

3. Millora de l'ús de l'aigua, amb campanyes de sensibilització per un ús responsable, l'establiment de mesures d'estalvi en els diversos àmbits (privat, espais públics, edificis municipals...), promoure la recuperació de fonts i utilitzar per al reg agrícola i la neteja viària aigua de segona qualitat que compleixi les normes sanitàries exigibles, entre altres mesures.

4. Millora de l'aigua com a recurs natural, amb mesures perquè l'espai fluvial tingui unes condicions adequades quant a cabal i qualitat, la realització d'estudis específics i les recomanacions als particulars quant al manteniment de les seves instal?lacions (eliminació de foses sèptiques, anàlisi de pous...).

Àmbit 2: Mobilitat