Get Adobe Flash player

Construcció d’una rampa d’accés a l'escola L’Aulet

rampa aulet17aHa començat la construcció d'una nova rampa d'accés a l'escola L'Aulet de Celrà, amb l'objectiu de millorar les condicions d’accessibilitat de totes les persones a l’equipament públic. Les obres s'han adjudicat a l'empresa Obres i Construccions Celrà per un import de 37.544,28 euros (IVA exclòs).

La Junta de Govern local de l’Ajuntament de Celrà, reunida el 4 d’octubre de 2017, va aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat Construcció d’una rampa d’accés al CEIP L’Aulet de Celrà, redactat per l’arquitecta Miriam Vidal, amb un pressupost d’execució de 45.830,47 euros (IVA exclòs).

Aquesta actuació incorpora les condicions d’accessibilitat establertes pel Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, garantint així la utilització de l'equipament, de forma no discriminatòria i segura, a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.

Amb el projecte aprovat definitivament, van presentar-se cinc empreses per a l’adjudicació del contracte menor d’obra. Un cop obertes les propostes, es va adjudicar, en data 5 de desembre de 2017, el contracte a l’empresa Obres i Construccions Celrà per un import de 37.544,28 euros (IVA exclòs). Les altres empreses van fer les ofertes següents: Obres i construccions J.F: 38.039,29 euros, Excavacions i pintures SAU: 41.250 euros, P.M. de Celrà: 42.368,36 euros i Construccions T.P. S.L.: 44.958,68 euros (totes les ofertes, IVA exclòs).