Get Adobe Flash player

I a mi, què m'aporta?

Beneficis per a empreses i entitats:

- Assessorament en matèria d’igualtat
- Suport per a una comunicació i llenguatge no sexista
- Informació sobre ajuts i subvencions per portar a terme mesures per la igualtat d’oportunitats
- Suport en la redacció del pla d’igualtat d’oportunitats a l’empresa
- Orientació en l’aplicació de mesures de responsabilitat social corporativa
- Assessorament en mesures de racionalització d’horaris, conciliació i igualtat retributiva
- Informació sobre prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere
- Redacció i implementació de mesures de prevenció d’un protocol d’actuació en casos d’assetjament sexual i/o per raó de gènere
- Suport a la dona emprenedora

Beneficis per a la ciutadania en general:

- Assessorament en matèria d’igualtat
- Suport per a la inserció laboral de les dones
- Suport per a una comunicació i llenguatge no sexista
- Atenció i derivació en casos d’assetjament sexual o per raó de sexe a la feina.