Get Adobe Flash player

L'agent d'igualtat, quina funció té?

El professional o la professional que es dedica a treballar per la igualtat té diverses funcions:

a) Dissenyar, coordinar, implementar i avaluar polítiques d’igualtat d’oportunitats en l’àmbit local.

b) Assessorar la posada en funcionament de plans d’actuació que tenen per finalitat l’assoliment de la igualtat d’oportunitats i la integració de la perspectiva de gènere en tots els àmbits.

I, més concretament...

a) Realitzar un anàlisi interna i externa dels ajuntaments de Celrà, Bordils i Flaçà; així com de l’entorn d’influència, per tal de conèixer la seva realitat i les possibles situacions de desigualtat que s’hi produeixin.

b) Promocionar la transversalitat dins la pròpia administració per tal que totes les polítiques locals incorporin la perspectiva de gènere

c) Incorporar la perspectiva de gènere tant dins la pròpia administració com a totes les polítiques locals que es promoguin.

d) Fomentar la sensibilització en matèria de gènere i impulsar una cultura d’igualtat

e) Fomentar l’ús del llenguatge no sexista

f) Dissenyar i coordinar plans, programes i projectes concrets en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats en el treball.

g) Afavorir la inserció laborar de les dones en situació d’atur

h) Dur a terme tasques de prospecció empresarials entesa com el procés d’aproximació al teixit empresarial per tal de detectar les necessitats en matèria d’ocupació i igualtat.

i) Fomentar la corresponsabilitat i la conciliació de la vida personal i laboral.

j) Introduir accions per reduir la segregació horitzontal1 i vertical2 en l’àmbit laboral.

k) Prevenir i tractar l’assetjament sexual i moral de les dones en l’àmbit laboral

l) Vetllar per la igualtat retributiva entre homes i dones

m) Impulsar l’elaboració de plans d’igualtat a les empreses

n) Assessorar a les empreses del municipi en el disseny i implementació de mesures per la igualtat

o) Proposar, assessorar i orientar la realització de programes específics per col·laborar en la intermediació laboral de les dones.

-----------

(1) Distribució no uniforme d’homes i dones en un sector d’activitat determinat. Generalment, la segregació horitzontal de l’ocupació fa que les dones es concentrin en llocs de treball que es caracteritzen per una remuneració i un valor social inferiors i que són en bona mesura una prolongació de les activitats que fan en l’àmbit domèstic. Exemple: Professions en el camp de l’educació, la infermeria, la neteja i la confecció tèxtil. A la Unió Europea hi ha entre un 70 i 80% més d’homes que de dones a l’enginyeria, la indústria i la construcció, igualment que a les ciències, matemàtiques i informàtica. D’altra banda, les dones representen més de dos terços de l’alumnat de ciències de l’educació, humanitats, lletres, salut i assistència social.

(2) Distribució no uniforme d’homes i dones en nivells diferents d’activitats. Generalment, la segregació vertical de l’ocupació fa que les dones es concentrin en llocs de treball de menor responsabilitat. Exemple: La poca presència de dones en càrrecs directius, al cercle d’empresaris, en els col·legis oficials, etc. El percentatge global de dones que ocupen llocs executius en grans empreses a Espanya arriba escassament al voltant del 3%.