Get Adobe Flash player

Oficina Municipal d'Atenció a les Persones

logo ggEn funcionament des de setembre de 2005, l’Oficina depèn de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament i té una oferta de serveis  especialitzada en l’atenció a les persones grans i a les seves famílies. Està gestionada per tècniques de Jubilus Gerontologia i ubicada al Casal de la gent gran Can Ponac de Celrà.

Modalitats de Serveis:

1. Serveis d'atenció directa als usuaris/es i a les seves famílies

Assistencials
Rehabilitadors-Terapèutics
Preventius-Formatius-Lúdics

2. Serveis d'informació, assessorament i de participació ciutadana

Informació als usuaris/es grans i a les seves famílies de quins són i com poden accedir als diferents serveis socials i a les activitats adreçades a aquest col.lectiu que ofereix el Municipi.

Assessorament en matèria gerontològica a professionals. Recolzament als/les tècnics/ques de l'Ajuntament vinculats/des a l'Àrea  de Serveis Socials i als dels Serveis Socials d’Atenció Primària.

Participació Ciutadana: a través de les activitats organitzades des de l’oficina municipal i amb la col·laboració del casal  de la Gent Gran.

Horari d’Atenció Directa al casal de Can Ponac

Horari d'oficina:
Dilluns i dijous de 15.30 a 19.30 h
Dimarts de 9.30 a 13.30 h
Dimecres de 16 a 19 h
Divendres de 9.30 a 13.30 h

Treballadora familiar:

Servei SAD:

Dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 12.30 h

Espai Respir:

Dimarts i dijous de 9.30 a 13 h

L'Equip de persones que treballa a l'Oficina

- Maria Rosa Coromina
Gerent de Jubilus Gerontologia. Psicòloga.
Màster en Gerontologia Social.
Àrea de Direcció.

- Silvia Puig
Responsable Tècnica de l’Oficina. Psicòloga.
Àrea Terapèutica.

- Laia Basieras Garcia
Llicenciada en Pedagogia
Àrea de Dinamització de les Activitats.

- Rita Argentina
Treballadora Familiar.
Àrea Assistencial.


Telèfons i adreces electròniques de contacte

972 49 22 00 / 629 29 29 90

gentgran@celra.cat
jubilus@jubilus.cat

- Menú de Serveis

Poden accedir-hi directament totes les persones censades a Celrà a partir de 55 anys bé demanant hora directament a l’Oficina, o bé derivades pels equips d’atenció primària dels Serveis Socials o de Salut.

Per a poder beneficiar-se d’un servei assistencial i/o terapèutic cal, un mínim, d’una entrevista personalitzada de detecció de necessitats.


L’Oficina fa difusió de les diferents activitats preventives que organitza via els mitjans habituals de l’Ajuntament: agenda, cartes, díptics, cartells i web municipal.

Tots els serveis són gratuïts a excepció puntual d’alguna activitat, com els tallers que requereixen material.

SERVEIS ASSISTENCIALS

Servei d’Atenció a Domicili (SAD) per a persones dependents

Dilluns, dimecres i divendres.
Higienes i acompanyaments diürns.
(per auxiliars de geriatria titulades).
Cal valoració prèvia del cas i serà un servei temporal.

ESPAI RESPIR

Espai a on la persona dependent podrà ser atesa per professionals qualificats mentre el/la seu/seva cuidador/a principal podrà dedicar-se a realitzar qualsevol activitat que s’ofereix des del Programa Respir Familiar, fer encàrrecs personals, fer gestions, etc. En aquest espai de convivència es durà a terme una atenció integral de les ABVD de la persona dependent, una readaptació funcional i social, i un seguiment i prevenció de les alteracions de la salut.


SERVEIS REHABILITADORS-TERAPÈUTICS

Diagnòstics

Valoracions psicogeriàtriques a la mateixa oficina i desplaçaments als domicilis.

Atenció Psicològica

Als/les mateixos/es usuaris/es i a les seves famílies.
Sessions individuals o de grup.
Acompanyaments a diagnòstics de demències, situacions de dol, centres de dia, ingressos residencials, estats depressius-ansiosos per canvis vitals i grups de suport al/a la cuidador/a.

Tallers d’Estimulació Cognitiva

Tractaments no farmacològics que es coordinen amb l’equip mèdic.
Activen les àrees cognitives afectades per patologies neurodegeneratives en fase inicial.


Sessions de Rehabilitació Cognitiva a domicili

Quan el grau de dependència ho requereix, els/les professionals es traslladen al domicili per tal de fer les sessions de tractament psicoestimulatiu.


SERVEIS PREVENTIUS-FORMATIUS-LÚDICS


Tallers de la Memòria

Programa lúdic/preventiu/terapèutic per promoure el manteniment i millora de la memòria i dissenyat per a conèixer el seu funcionament i exercita-la.
Diferents Nivells: inicial i d’aprofundiment.


Conferències de Temàtiques Gerontològiques

Impartides per professionals de l’equip de Jubilus (Terapeutes Ocupacionals, Psicòlegs i Fisioterapeutes), per professionals externs (Advocats, Dietistes...) i pels metges/metgesses o infermeres del CAP de Celrà, fortament vinculades amb l’Oficina.


Cursos

Informàtica. Manualitats. Costura. Patchwork. Puntes coixí. Narració oral. Biblioteca itinerant. Jumping. Ganxet. Vànova solidària. Jornada de portes obertes. Festa de Nadal i Estiu. Projecte intergeneracional.


Promoció de la Salut

Sortides i caminades per Celrà. Revisions auditives. Recolzament de campanyes de prevenció (altes temperatures a l’estiu, fred hivern).

L’Oficina impulsa millores contínues amb nous serveis ajustats a una demanda cada cop més creixent d’atenció a les persones i per això l’oferta de serveis i activitats es renova cada any.

Control de Qualitat: Periòdicament, Jubilus Gerontologia presenta una memòria a la Regidoria de Serveis Socials detallant cadascuna de les accions que porta a terme l’Oficina, amb el nombre de serveis i usuaris/es atesos/es i la relació qualificada de totes les activitats realitzades.

Al finalitzar cada activitat tots/es els/les usuaris/es omplen un qüestionari personalitzat que avalua el grau de satisfacció de l’atenció rebuda.

Anualment es passa un qüestionari d’avaluació del treball de l’Oficina als Responsables de la Regidoria i a l'Alcaldia i es programen reunions de coordinació.