Get Adobe Flash player

Calendari i normativa de preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals per al curs 2018-2019

El període de preinscripció per al curs 2018-2019 a l'Escola Bressol Municipal de Celrà estarà comprès entre els dies 8 i 11 de maig de 2018. Atès que en els darrers cursos ha disminuït la demanda d'escola bressol per a infants d'entre 1 i 3 anys i tenim aules lliures, el curs vinent l'Ajuntament obre una aula per a nadons, a partir dels 6 mesos, que s'ubicarà a l'EBM Trapelles. Per tant, el curs vinent s'admetran infants nascuts durant els anys 2016, 2017 i 2018, a mesura que compleixin 6 mesos.

El calendari del procés de preinscripció, admissió i matriculació a l'Escola Bressol Municipals és el següent:

- Període de presentació de sol·licituds: del 8 a l'11 de maig de 2018 en el següent horari:

 • El dimarts 8 de maig, de 16 a 18 h, a l'EB Trapelles
 • El dimecres 9 de maig, de 9 a 11 h, a l'EB Trapelles
 • El dijous 10 de maig de 16 a 18 h, a l'EB Gínjols
 • El divendres 11 de maig de 9 a 11 h, a l'EB Gínjols

Podeu entregar la sol·licitud en una escola o altra independentment de l'escola que escolliu en primera opció.

- Publicació de llistes baremades de sol·licituds: 22 de maig de 2018

- Termini per presentar reclamacions: 23, 24 i 25 de maig de 2018

- Publicació de les llistes definitives d'alumnat admès: 4 de juny de 2018

- Període de formalització de matrícula: del 5 al 8 de juny de 2018

El sorteig per determinar l'ordre de les sol·licituds presentades en cas d'empat, es realitzarà, si s'escau, el dia 28 de maig de 2018 a les 9.30 h del matí.

Us informem també que tant a Gínjols com a Trapelles s'ofereix una Jornada de Portes Obertes el dissabte dia 21 d'abril entre les 10 i les 13 h, us convidem a visitar-les.

Aprofitem per comunicar-vos que el curs escolar 2018-2019 de les Escoles Bressol de Celrà s'iniciarà el dia 12 de setembre de 2018.

Totes les llistes, tant les provisionals com les definitives, seran publicades a l'e-tauler i al taulell d'anuncis de la Corporació, a la web de l'Ajuntament i a les cartelleres de les Escoles Bressol Municipals.

Si durant el període de matrícula, aquesta no es formalitza, es dóna per entès que la família renuncia a la plaça adjudicada. Tot i així, agrairem que comuniqueu la renúncia si és el cas. L'import de la matrícula, de 96 euros, no es retornarà en cap cas, encara que sigui per renúncia a la plaça adjudicada.

Si creieu oportú formalitzar la vostra preinscripció, podeu descarregar-vos el [full d'inscripció en format PDF].

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR AL FULL DE SOL·LICITUD

Documentació general

1. Original i fotocòpia de la següent documentació: Targeta Sanitària Individual de l'infant, DNI de pare, mare i/o tutor/a i carnet de vacunes o certificat equivalent.

2. Documentació amb la qual s'acredita que els pares o tutors de l'alumne resideixen i estan empadronats en el municipi de Celrà o en altres municipis amb els quals, l'Ajuntament de Celrà tingui vigent un conveni en matèria d'escolarització a les escoles bressol (Juià):

 • Famílies empadronades a Juià: Certificat històric d'empadronament (en el cas dels habitants de Celrà, l'Ajuntament els consultarà directament)
 • Còpia de l'escriptura de l'habitatge, del contracte d'arres o del contracte de lloguer. Només cal aportar còpia de la pàgina on consta el nom del/s titular/s i l'adreça.
 • Quan per divorci, separació o qualsevol altra causa, els cònjuges visquin en domicilis separats, es considerarà com a domicili el del cònjuge que tingui atribuïda la custòdia legal de l'infant i caldrà presentar fotocòpia de certificat de convivència i/o sentència judicial que acrediti qui té atribuïda la guarda i custòdia.

L'Ajuntament es reserva la capacitat de comprovar la veracitat de la residència efectiva al domicili acreditat a través d'una inspecció per part d'un funcionari públic.

Documentació relativa als factors econòmics:

Si es vol obtenir puntuació del barem corresponent en el cas d'ingressos totals de la unitat familiar inferiors al doble del salari mínim interprofessional, s'haurà d'aportar.

 • Còpia de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l'últim exercici fiscal, de tots els membres de la unitat familiar, segellada per alguna de les oficines habilitades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària per la seva recepció.
 • Quan els contribuents hagin optat per la modalitat de declaració separada, s'aportarà còpia d'ambdós fulls de liquidació.
 • En cas de no tenir l'obligació de fer la declaració de l'IRPF s'haurà d'acreditar mitjançant certificació emesa a l'efecte per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que la unitat familiar a la qual pertany el sol·licitant no rep les rendes mínimes anuals a partir de les quals hi ha l'obligació de presentar la declaració de les rendes.
 • Fotocòpia dels últims 6 fulls del salari del pare i/o la mare, en cas d'ésser treballadors per compte aliena.
 • Fotocòpia de l'últim rebut d'autònoms del pare/mare i l'última declaració trimestral de l'agència tributària.
 • Fotocòpia del rebut cobrat a l'atur del pare i/o la mare en cas d'estar aturat o certificat de l' INEM de la prestació d' atur que rep.
 • Certificat de l'atorgament o cobrament del PIRMI actualitzat.

Documentació relativa als factors familiars:

 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa si s'escau.
 • Fotocòpia del carnet de família monoparental si s'escau
 • Fotocòpia del llibre de família (totes les pàgines, on consten els progenitors i tots/es els/les fills/es.
 • Certificat d'escolarització de l'Aulet o Les Falgueres

En el cas d'infants amb necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat, trastorn o malaltia, cal presentar el corresponent informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut.

En el cas d'infants amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques desfavorides, cal aportar el corresponent informe acreditatiu de serveis socials.

Les preinscripicions presentades amb manca de documentació justificativa, no seran tingudes en compte en el moment de la valoració.

CRITERIS DE PRIORITAT A L'ATORGAMENT DE LES PLACES

1.a Factors de prioritat de sol·licituds per infants del grup de lactants:

En el cas dels infants del grup de lactants es prioritzaran les següents sol·licituds:

 • En primer lloc, les sol·licituds que pertanyin a un nucli familiar on els pares o mares o tutors/es resideixin i estiguin degudament empadronats a Celrà.
 • En segon lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds que pertanyin a un nucli familiar en què els pares, mares o tutors/es legals siguin personal de l'Ajuntament de Celrà.

Caldrà tenir en compte la puntuació obtinguda pels factors econòmic i familiar.

L'alumnat matriculat, fills/es del personal de l'Ajuntament de Celrà, per tal de continuar a l'escola bressol per al curs següent, caldrà que mantinguin la seva relació de serveis amb l'Ajuntament de Celrà.

1.b. Factors de prioritat de sol·licituds pels infants de nivells educatius 1-2 anys i 2-3 anys

Per accedir al servei d'escola bressol es prioritzaran les següents sol·licituds i, com a conseqüència, amb l'obtenció de plaça:

 • En primer lloc les sol·licituds que pertanyin a un nucli familiar on els pares o mares o tutors resideixin i estiguin degudament empadronats a Celrà.
 • En segon lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds que pertanyin un nucli familiar a on els pares o mares o tutors siguin personal de l´Ajuntament de Celrà amb una plaça en propietat.

Caldrà tenir en compte la puntuació obtinguda pels factors econòmic i familiar.

L'alumnat matriculat, fills/es del personal de l'Ajuntament de Celrà, per tal de continuar a l'escola bressol per al curs següent, caldrà que mantinguin la seva relació de serveis amb l' Ajuntament de Celrà.

 • En tercer lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds que pertanyin a un nucli familiar on els pares o mares o tutors resideixin i estiguin degudament empadronats en un municipi, l'Ajuntament del qual tingui subscrit un conveni amb l'Ajuntament de Celrà relatiu a l'escolarització a les EBM de Celrà i que aquest estigui vigent.

Caldrà tenir en compte la puntuació obtinguda pels factors econòmici familiar.

 • En quart lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds que pertanyin a un nucli familiar on els pares o mares o tutors treballin en el municipi de Celrà, sempre que hi hagi un conveni degudament formalitzat entre l'empresa i l'Ajuntament i l'empresa acrediti la contractació indefinida del/de la treballador/a.

Caldrà tenir en compte la puntuació obtinguda pels factors econòmic i familiar.

Per tal de continuar a l'escola bressol per al curs següent, caldrà que s'acrediti la continuïtat de la seva relació de serveis amb l'empresa.

 • En cinquè lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds que pertanyin a un nucli familiar on els pares, mares o tutors resideixin en altres municipis amb els que l'Ajuntament de Celrà no tingui conveni subscrit relatiu a l'escolarització a les escoles bressol municipals.

S'entendrà com a places disponibles, aquelles places que quedin vacants dins els grups oberts un cop admès l'alumnat que compleixi els requisits descrits anteriorment en els apartats a, b, c i d de l'apartat 2.1 de l'article 32 d'aquest reglament.

Caldrà tenir en compte la puntuació obtinguda pels factors econòmic i familiar.

L'alumnat matriculat que resideixi en altres municipis, no conserven la plaça per al curs següent.

Això no obstant, sempre i quan hi hagi places vacants, aquests alumnes tindran prioritat sobre altres infants igualment empadronats en altres municipis amb els quals l'Ajuntament de Celrà no tingui conveni subscrit, que no hagin estat matriculats amb anterioritat a les escoles bressol.

2. Factor d'empadronament:

2.1. Empadronament i residència al municipi de Celrà per part del nucli de la unitat familiar:

Empadronat de 1 a 3 anys: 3 punts

Empadronat de 4 a 8 anys: 4 punts

Empadronat a partir de 9 anys: 5 punts

S'entendrà que s'ha acreditat documentalment la residència a Celrà mitjançant certificat històric d'empadronament emès per l'Ajuntament de Celrà i còpia de l'escriptura de l'habitatge, del contracte d'arres o del contracte de lloguer.

2.2. Si els pares o tutors de l'alumne sol·licitants de la plaça resideixen i estan degudament empadronats en un municipi, l'Ajuntament del qual tingui subscrit un conveni amb l'Ajuntament de Celrà relatiu l'escolarització a les escoles bressol municipals, havent-ho acreditat documentalment, sempre i quan l'esmentat conveni estigui en vigor.

Empadronat de 1 a 3 anys: 3 punts

Empadronat de 4 a 8 anys: 4 punts

Empadronat a partir de 9 anys: 5 punts

S'entendrà que s'ha acreditat documentalment la residència al municipi corresponent mitjançant certificat històric emès per cada Ajuntament i còpia de l'escriptura de l'habitatge, del contracte d'arres o del contracte de lloguer.

3. Factor econòmic:

Es tindran en compte els casos d'ingressos de la unitat familiar totals inferiors al doble del salari mínim interprofessional.

Caldrà acreditar-ho amb la còpia del full de liquidació de l'impost de la renda de les persones físiques corresponent a l'últim exercici fiscal de tots els membres de la unitat familiar, segellada per alguna de les oficines habilitades per l'Agència estatal d'Administració Tributària.

Puntuació: 3 Punts

4. Factor familiar:

- L'infant té germans/es en el centre que continuen essent alumnes de la Llar d'Infants durant el curs pel qual se sol·licita l'admissió: 2 punts

- Els infants preinscrits són bessons: 2 punts

- L'infant pertany a una família nombrosa: 2 punts

- L'infant pertany a una família monoparental: 2 punts

- Hi ha algun germà/na alumne/a de l'escola l'Aulet o Les Falgueres de Celrà: 0,5 punts

- Altres situacions familiars valorables: màxim 2 punts

La puntuació màxima per factors familiars no podrà superar els 4 punts.

Criteris en cas d'empat

Si, malgrat l'aplicació dels criteris prioritaris, subsisteix la situació d'empat, es farà un sorteig públic entre els sol·licitants, que determinarà el desempat i l'ordre de la llista d'espera si s'escau.

Infants amb necessitats educatives especials o derivades de situacions socioeconòmiques desafavorides

Als infants empadronats a Celrà i que acreditin necessitats educatives especials o derivades de situacions socioeconòmiques desfavorides, els correspon la reserva de quatre places entre les dues escoles bressol municipals. En cas que el nombre de sol·licituds fos superior al nombre de places reservades, es decidiria segons la puntuació obtinguda en el barem.

L'acceptació d'aquests infants es valorarà de forma individual per cada cas, previ informe de l'equip educatiu del centre i informe acreditatiu de l'Àrea de Serveis Socials o informe mèdic.

- Més informació: Consulteu el [tríptic informatiu en format PDF] sobre el servei d'Escola Bressol Municipal.