Get Adobe Flash player

Convocatòria de beques: casals d'estiu, activitats extraescolars, colònies i sortides escolars

L'Àrea d'Educació de l'Ajuntament informa de l'obertura de la convocatòria de les beques per a colònies i sortides escolars del curs 2018-2019, per a activitats extraescolars durant el curs 2018-2019 i per a casals d'estiu 2018. Us oferim tota la informació i el full de sol·licitud a continuació.

- Per a casals d’estiu 2018: Per infants i joves nascuts/des entre els anys 2002 i 2016, inscrits/es en algun dels casals d'estiu organitzats a Celrà durant el període de vacances escolars d’estiu 2018.

- Per a activitats extraescolars durant el curs 2018-2019: Per infants i joves nascuts/des entre els anys 2003 i 2015 inscrits/es en alguna de les activitats esportives, culturals o educatives realitzades per entitats de Celrà, durant el curs 2018-2019.

- Per a colònies i sortides escolars del curs 2018-2019: Per infants i joves que el curs vinent cursaran segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria en algun dels centres educatius del municipi (de P3 a ESO).

Tots els ajuts es podran sol·licitar mitjançant un únic full de sol·licitud que es podrà demanar a les oficines de l’Ajuntament de Celrà o es pot [descarregar aquí en format doc].

Destinataris/àries: Podran optar a aquests ajuts les famílies que reuneixin entre d’altres, el requisit de no superar els llindars màxims de renda familiar següents:

- Famílies de dos membres: 21.102,00 €
- Famílies de tres membres: 27.711,00 €
- Famílies de quatre membres: 32.870,00 €
- Famílies de cinc membres: 37.301,00 €
- Famílies de sis membres: 41.580,00 €
- Famílies de set membres: 45.870,00 €
- Famílies de vuit membres: 49.644,00 €

A partir del vuitè membre, s’afegiran 3.282,00 € per cada nou membre computable.

Les sol·licituds s’han de presentar, degudament omplertes, al Registre General de l’Ajuntament de Celrà (Ctra. de Juià, 48) en horari d’atenció ciutadana, entre els dies 18 d’abril i 9 de maig de 2018. Horari d’atenció ciutadana: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h i els dimarts, dimecres i dijous, de 16.30 a 19 h.

S’atendran consultes telefòniques o presencials en els següents dies i horaris:

- Els dimecres 18 i 25 d’abril i 2 i 9 de maig de 16 a 18 h.
-
Els dijous 19 i 26 d’abril i 3 de maig de 11 a 14.30 h.

Cal presentar la sol·licitud adjuntant tota la documentació exigida a fi d’acreditar els requisits per obtenir l’ajut.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

Documentació general: (FOTOCÒPIA I ORIGINAL) Aquelles persones que hagin aportat aquesta documentació a l’ajuntament en la convocatòria d’ajuts de l’any 2017, si encara està vigent, no cal que la tornin a aportar.

- Document identificatiu (DNI, NIE o Passaport) de la persona sol·licitant.
- Volant de convivència actualitzat.
- Llibre de família o altres documents relatius a la filiació del/la menor.

Documentació econòmica: Cal aportar documentació de cada un dels membres computables de la unitat familiar en edat laboral:

Fotocòpia de l’última declaració anual de l’IRPF presentada. (sempre que sigui possible)

En cas de no tenir obligació de fer la declaració d’IRPF, o en el cas que s’hagi modificat substancialment la situació econòmica, cal aportar:

- Certificat d’imposicions íntegres de l’IRPF de l’últim exercici fiscal, de tots els membres computables de la unitat familiar que no l’hagin feta, emès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
- Les 3 últimes nòmines.

En cas de no estar treballant:

- Certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat en que s’especifiqui si es percep prestació per desocupació/subsidi i la seva quantia.
- Certificat de vida laboral actualitzat.

Altra documentació:

- En cas d’haver estat cobrant la renda mínima d’inserció durant l’any 2016: certificat d’atorgament o cobrament del PIRMI.
- En cas de separació/divorci: sentència de separació i conveni regulador on figuri la resolució sobre la custòdia i, si s’escau, l’import mensual a percebre en concepte de manutenció/pensió. En cas d’incompliment, cal presentar la corresponent denúncia.
- Carnet de família nombrosa o document acreditatiu corresponent.
- Carnet de família monoparental o document acreditatiu corresponent.
- Certificat mèdic acreditatiu en cas d’invalidesa o disminució igual o superior al 33% del/de la menor, germans, pare, mare o tutor/a legal.
- En casos de famílies acollidores, documentació acreditativa de l’acolliment del/de la menor.
- Excepcionalment, informe social en casos que estiguin en seguiment des dels Serveis Socials.

Podeu consultar les bases dels ajuts en aquests enllaços (documents PDF)

- Bases dels ajuts per a activitats extraescolars i casals d'estiu
- Bases dels ajuts per a colònies i sortides escolars