Get Adobe Flash player

Convocatòria de beques per a activitats extraescolars del curs 2017-2018

Us informem de l’obertura de la convocatòria de beques per a la realització d’activitats extraescolars durant el curs 2017-2018 adreçades a infants i joves nascuts/des entre els anys 2002 i 2014 (ambdós inclosos) que es vulguin inscriure en alguna de les activitats esportives, culturals o educatives realitzades per entitats de Celrà durant el proper curs 2017-2018. Aquelles famílies que hagin sol·licitat alguna de les beques convocades aquest any 2017 (per a extraescolars del curs 16-17, per a casals d’estiu 2017 o per a sortides escolars del curs 17-18) hauran de formalitzar la sol·licitud d'aquests ajuts, però no cal adjuntar de nou la documentació.

El full de sol·licitud es podrà demanar a les oficines de l’Ajuntament de Celrà o descarregar-lo aquí: [beques per a activitats extraescolars del curs 2017-2018].

Destinataris/àries: Podran optar a aquests ajuts les famílies que reuneixin entre d’altres, el requisit de no superar els llindars màxims de renda familiar següents:

 • Famílies de dos membres: 21.102,00 €

 • Famílies de tres membres: 27.711,00 €

 • Famílies de quatre membres: 32.870,00 €

 • Famílies de cinc membres: 37.301,00 €

 • Famílies de sis membres: 41.580,00 €

 • Famílies de set membres: 45.870,00 €

 • Famílies de vuit membres: 49.644,00 €

A partir del vuitè membre, s’afegiran 3.282,00 € per cada nou membre computable.

Les sol·licituds s’han de presentar a les oficines de l’Ajuntament de Celrà (Ctra. de Juià, 48) en les següents dates i horaris:

 • Dilluns 15, 22 i 29 de maig de 9 a 12 h

 • Dimarts 16, 23 i 30 de maig de 15 a 17 h

 • Dijous 11, 18 i 25 de maig d’11 a 14 h

En cas de no haver sol·licitat cap de les beques convocades durant aquest any, cal presentar la sol·licitud adjuntant tota la documentació exigida a fi d’acreditar els requisits per obtenir l’ajut.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

Documentació general: (FOTOCÒPIA I ORIGINAL)

 • Document identificatiu (DNI, NIE o Passaport) de la persona sol·licitant.

 • Volant de convivència actualitzat.

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació del/la menor.

Documentació econòmica: Cal aportar documentació de cada un dels membres computables de la unitat familiar en edat laboral:

 • Fotocòpia de l’última declaració anual de l’IRPF presentada. (sempre que sigui possible)

 • En cas de no tenir obligació de fer la declaració d’IRPF, o en el cas que s’hagi

modificat substancialment la situació econòmica, cal aportar:

 • Certificat d’imposicions íntegres de l’IRPF de l’últim exercici fiscal, de tots els membres computables de la unitat familiar que no l’hagin feta, emès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

 • Les 3 últimes nòmines.

 • En cas de no estar treballant:

 • Certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat en que s’especifiqui si es percep prestació per desocupació/subsidi i la seva quantia.

 • Certificat de vida laboral actualitzat

Altra documentació:

 • En cas d’estar cobrant la renda mínima d’inserció: certificat d’atorgament o cobrament del PIRMI actualitzat.

 • En cas de tenir concedit algun altre ajut per part d’alguna altra administració, documentació acreditativa de la subvenció rebuda.

 • En cas de separació/divorci: sentència de separació i conveni regulador on figuri la resolució sobre la custòdia i, si s’escau, l’import mensual a percebre en concepte de manutenció/pensió. En cas d’incompliment, cal presentar la corresponent denúncia.

 • Carnet de família nombrosa o document acreditatiu corresponent.

 • Carnet de família monoparental o document acreditatiu corresponent.

 • Certificat mèdic acreditatiu en cas d’invalidesa o disminució igual o superior al 33% del/de la menor, germans, pare, mare o tutor/a legal.

 • En casos de famílies acollidores, documentació acreditativa de l’acolliment del/de la menor.

 • En cas de ser perceptors de rendes no contributives: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia actualitzada.

 • Excepcionalment, informe social en casos que estiguin en seguiment des dels Serveis Socials.

Podeu consultar les bases completes d’aquests ajuts a l’e-tauler de l’Ajuntament de Celrà a partir del 11 de maig.

Per més informació al respecte podeu posar-vos en contacte amb l’educadora social o la tècnica d’Educació a les oficines de l’Ajuntament de Celrà, tel. 972 49 20 01.