Get Adobe Flash player

Convocatòria de beques: casals d'estiu, activitats extraescolars i colònies i sortides escolars

L'Àrea d'Educació de l'Ajuntament informa de l'obertura de la convocatòria de les beques per a colònies i sortides escolars del curs 2017-2018, per a activitats extraescolars durant el curs 2016-2017 i per casals d'estiu 2017. Us oferim tota la informació i els fulls de sol·licitud a continuació.

- Per a casals de casals d’estiu 2017: Per infants i joves nascuts/des entre els anys 2001 i 2015, inscrits/es en algun dels casals d'estiu organitzats a Celrà durant el mes de juliol del 2017.

- Per activitats extraescolars durant el curs 2016-2017: Per infants i joves nascuts/des entre els anys 2001 i 2013 inscrits/es en alguna de les activitats esportives, culturals o educatives realitzades per entitats de Celrà durant el curs 2016-2017.

- Per a colònies i sortides escolars del curs 2017-2018: Per infants i joves que el curs vinent cursaran segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria en algun dels centres educatius del municipi (de P3 a ESO).

Hi ha 2 fulls de sol·licituds diferents, un per a Casals d’Estiu i Activitats Extraescolars i un altre per a Colònies i Sortides Escolars. Els fulls de sol·licitud es pot demanar a les oficines de l’Ajuntament de Celrà o descarregar-los als enllaços següents:

- [Sol·licitud de beques per a extraescolars i casals d'estiu (doc)]
- [Sol·licitud de beques per a colònies i sortides (doc)]

Destinataris/àries: Podran optar a aquests ajuts les famílies que reuneixin entre d’altres, el requisit de no superar els llindars màxims de renda familiar següents:

  • Famílies de dos membres: 21.102,00 €

  • Famílies de tres membres: 27.711,00 €

  • Famílies de quatre membres: 32.870,00 €

  • Famílies de cinc membres: 37.301,00 €

  • Famílies de sis membres: 41.580,00 €

  • Famílies de set membres: 45.870,00 €

  • Famílies de vuit membres: 49.644,00 €

A partir del vuitè membre, s’afegiran 3.282,00 € per cada nou membre computable.

Les sol·licituds s’han de presentar a les Oficines de l’Ajuntament de Celrà (Ctra. de Juià, 48) en les següents dates i horaris:Dilluns 24 d’abril de 9 a 12 h

- Dimarts 25 d’abril i 2 i 9 de maig de 15 a 17 h
- Dijous 20 i 27 d’abril i 4 i 11 de maig de 11 a 14 h
- Divendres 21 i 28 d’abril i 5 de maig de 9 a 12 h

Cal presentar la sol·licitud adjuntant tota la documentació exigida a fi d’acreditar els requisits per obtenir l’ajut.

En cas de sol·licitar els diferents ajuts, cal omplir els dos fulls de sol·licitud corresponents i aportar una sola còpia de la documentació requerida.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

Documentació general: (FOTOCÒPIA I ORIGINAL)

- Document identificatiu (DNI, NIE o Passaport) de la persona sol·licitant.
- Volant de convivència actualitzat.
- Llibre de família o altres documents relatius a la filiació del/la menor.

Documentació econòmica: Cal aportar documentació de cada un dels membres computables de la unitat familiar en edat laboral:

Fotocòpia de l’última declaració anual de l’IRPF presentada. (sempre que sigui possible)

En cas de no tenir obligació de fer la declaració d’IRPF, o en el cas que s’hagi modificat substancialment la situació econòmica, cal aportar:

- Certificat d’imposicions íntegres de l’IRPF de l’últim exercici fiscal, de tots els membres computables de la unitat familiar que no l’hagin feta, emès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
- Les 3 últimes nòmines.

En cas de no estar treballant:

- Certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat en que s’especifiqui si es percep prestació per desocupació/subsidi i la seva quantia.
- Certificat de vida laboral actualitzat

Altra documentació:

- En cas d’estar cobrant la renda mínima d’inserció: certificat d’atorgament o cobrament del PIRMI actualitzat.

- En cas de tenir concedit algun altre ajut per part d’alguna altra administració (invalidesa, jubilació, orfenesa, viduïtat, ajut Dependència, fill a càrrec, etc.) documentació acreditativa de la subvenció rebuda.

- En cas de separació/divorci: sentència de separació i conveni regulador on figuri la resolució sobre la custòdia i, si s’escau, l’import mensual a percebre en concepte de manutenció/pensió. En cas d’incompliment, cal presentar la corresponent denúncia.

- Carnet de família nombrosa o document acreditatiu corresponent.

- Carnet de família monoparental o document acreditatiu corresponent.

- Certificat mèdic acreditatiu en cas d’invalidesa o disminució igual o superior al 33% del/de la menor, germans, pare, mare o tutor/a legal.

- En casos de famílies acollidores, documentació acreditativa de l’acolliment del/de la menor.

- En cas de ser perceptors de rendes no contributives: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia actualitzada.

- Excepcionalment, informe social en casos que estiguin en seguiment des dels Serveis Socials.

Podeu consultar les bases completes d’aquests ajuts a l’e-tauler de l’Ajuntament de Celrà a partir del 12 d’abril.

Per més informació al respecte podeu posar-vos en contacte amb l’educadora social o la tècnica d’educació a les oficines de l’Ajuntament de Celrà, tel. 972 49 20 01.