Get Adobe Flash player

S’inicia el procés de preinscripció a les escoles per al curs 2017-2018

L'Ajuntament de Celrà informa les famílies sobre el període de preinscripció a les escoles d'educació infantil i primària del municipi. Tot i que aquest procediment és competència exclusiva del Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de Celrà us vol facilitar l’accés a la informació dels tràmits a seguir. El Departament d’Ensenyament ha establert el termini de presentació de sol·licituds que serà el comprès entre el 23 de març i el 4 d'abril de 2017, ambdós inclosos.

Heu de presentar la sol·licitud al centre educatiu sol·licitat en primera opció. En el cas de les escoles de Celrà, us atendran en els següents horaris:

Escola L'Aulet:

- Dies 23, 28 i 30 de març, de 8.30 a 14 h i de 14.30 a 17 h
- Dia 31 de març, de 8.30 a 14 h

Escola Les Falgueres:

- Dies 23, 27 i 30 de març, de 9 a 14 h i de 15 a 16.30 h.
- Dia 3 d’abril, de 9 a 14 h

El full de sol·licitud de preinscripció estarà disponible als centres educatius i a la pàgina web del Departament d’Ensenyament. (www.gencat.cat/preinscripcio)

Per aquelles famílies que ho desitgeu, les escoles organitzen una visita a cada centre:

- L'escola L'Aulet, el divendres 17 de març a les 15.15 h.
- L'escola Les Falgueres, el dimecres 22 de març a les 15.30 h.

Les famílies teniu llibertat per escollir qualsevol centre, encara que això no garanteix que s’adjudiqui la plaça en el centre seleccionat. Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la puntuació obtinguda en el barem associat als criteris de prioritat que estableix el Departament d’Ensenyament i que podeu consultar a la seva pàgina web. En cas d’empat, es resol mitjançant un sorteig amb els nombres assignats aleatòriament a cada sol·licitud.

Actualment Celrà és zona escolar única, i per tant, tots els domicilis del municipi es troben dins l’àrea d’influència de les dues escoles de Celrà. Així doncs, sigui quina sigui l’escola que sol·liciteu en primera opció, obtindreu la màxima puntuació en el criteri de proximitat del domicili habitual.

La documentació que cal adjuntar al full de sol·licitud de preinscripció és la següent:

1. Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o targeta de residència on consta el NIE o passaport en cas de persones estrangeres. En cas d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
- Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té.
- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI o targeta de residència, cal aportar certificat o volant de convivència emès per l’Ajuntament.
- Original i fotocòpia del registre de vacunes administrades o certificat mèdic oficial.
- Dues fotografies carnet.

2. Documentació acreditativa dels criteris complementaris. Només s’ha de presentar si es vol al·legar aquests criteris de prioritat.

- Certificat mèdic si l’alumne pateix alguna malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic.
- Original i fotocòpia del certificat de discapacitat igual o superior al 33% l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/es, emès pel Departament de Benestar Social i Família.
- Quan per al criteri de proximitat del domicili es consideri l’adreça del lloc de treball del pare, mare o tutor/a, cal presentar una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).
- Original i fotocòpia el carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
- Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de prestació econòmica de la renda mínima d’inserció. (PIRMI)
- En el cas de declarar que pare, mare, tutors o germans/es de l’alumne/a han estat escolaritzats en el centre per al qual es presenta la sol·licitud, caldrà facilitar al centre les dades de la persona escolaritzada per tal de comprovar-ho.

Per a més informació us podeu adreçar a les escoles, a la web del Departament d’Ensenyament o a l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament.